Om os - Vi er uafhængige

Advokatvirksomheden rådgiver udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner om juridiske og forretningsmæssige spørgsmål.

Advokat Hellerup København

Advokat Michael von Kauffmann påtager sig et begrænset antal sager inden for sine fokusområder for udvalgte klienter.


Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

Advokatkontor lobby
Ansvarlig indehaver er Michael von Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer.       

 

  • Mat. student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokatfuldmægtig og advokat hos Hjejle, Gersted og Mogensen 1983-1987
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987.
  • Møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2019

Advokatkontor Hellerup København'

For yderligere oplysninger kontakt:

advokat (H) Michael von Kauffmann
administrator, advokatsekretær Josephine W. Månsson
advokatsekretær, bogholder Christine Forslund
på tlf. 33 15 93 15. Telefontid mellem kl. 9-15. Udenfor telefontid bedes man kontakte os på advokat@kauffmann.dk.

Advokat (H) Peter Rud var tidligere tilknyttet advokatvirksomheden som konsulent og mediator, men nu gået på pension.

Advokat Michael von Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.

Vi er ansvarsforsikret i HDI Danmark under policenummer 1560865515214003 for op til 2,5 millioner DDK. I særlige tilfælde kan forsikringsdækningen hæves efter nærmere aftale. Kontakt os, hvis sagsgenstanden overstiger 2,5 mio. kr.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

__________________________________________________________________


RØDE KORS

Kære Michael von Kauffmann
Tusind tak for dit bidrag.
Med din støtte kan vi nu sikre hjælp til endnu flere mennesker.
Tak, fordi du gør hjælpen mulig!
Gør en livsvigtig forskel - Hver måned!
Bliv Nødhjælper hos Røde Kors. Som Nødhjælper hos Røde Kors er din faste støtte fuldstændig
afgørende for, at vi kan reagere hurtigt, når der bliver slået alarm, når kriser opstår og når
mennesker er i nød.
Nødhjælper
Her er de data vi har samlet om dig:
CPR-nr. Krypteret og gemt sikkert i vores systemer.
Beløb 10.000,00 kr.maj 2022


--------------------------------------------------------------------------------
SAMMEN
FOR UKRAINE


Kære Michael Von Kauffmann
Tusind tak for din støtte på 15.000 kr. til Sammen for Ukraine
Med venlig hilsen
Sammen for Ukraine
C/O Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø
Tlf. 35 25 92 00

april 2022


-------------------------------------------------------------------------------


Knæk Cancer


Kære advokat Michael Von Kauffmann

Mange tak for dit bidrag, som er med til at hjælpe i kampen med kræft.

25000 KR.

2017-10-28      23:38:57

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49,
2100 København Ø---------------------------------------------------------------------------- 


Knæk Cancer

Kære Michael von Kauffmann

Tak fordi du valgte at bidrage med 100.433 kr. til Knæk Cancer og kampen mod kræft..

Kræftens Bekæmpelse forsker i og støtter forskning i kræft. Derfor gør dit bidrag en forskel for de danskere, der rammes af kræft og deres mulighed for at overleve.


Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49,
2100 København Ø

26. oktober 2013

https://tv.tv2.dk/knaekcancer

---------------------------------------------------------------  

Kære Michael von Kauffmann

Hjertelig tak for dit flotte legat på 250.000 kr. til Vesterbro Ungdomsgård
i anledning af vores 50 års jubelæum. Som ønsket vil legatet gå til
bidrag til medlemmer, som vi vurderet har brug for en håndsrækning
fx i forbindelse med arrangementer, en fællestur eller aktiviteter, som
de ellers ikke selv har råd til. 

Den Selvejende Institution Vesterbro Ungdomsgård
Jens Kramer Mikkelsen, formand, overborgmester

10. November 2008

----------------------------------------------------------------------------  


Garantifond:
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
 
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Lovvalg og værneting:
Advokatfirmaets rådgivning og virksomhendes forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Prisoplysning:
Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der udgangspunkt i timeforbrug, men også til sagens art, kompleksitet og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. I visse tilfælde efter advokatfirmaet vurdering, afregnes evt. efter landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor advokat Michael von Kauffmann er beskikket af fx Flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller kriminalretten, vil salæret blive fastsat i overenstemmelse med tilkendt salær, hvis der ikke er aftalt eller bestemt andet.

Forsikring, retshjælp m.v.
Klienten bør altid undersøge, om klienten har en forsikring, som evt. dækker retshjælp og/eller søge fri proces. Hvis der er dækning, bør klienten underrette advokatkontoret herom, eller drøfte spørgsmålet med advokatkontoret.

Indsigelser:
I tilfælde af indsigelser bedes klienten kontakte advokatfirmaet med henblik på at søge sagen afklaret og løst i mindelighed. Kan dette ikke lade sig gøre, kan klienten kontakte Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 K. 

Advokatfirmaets har klientkonti i Danske Bank A/S.
 
Kontakt advokat Michael von Kauffmann, hvis der er spørgsmål. E-mail: michael@kauffmann.dk

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk