Om os

Advokatvirksomheden rådgiver udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner om juridiske og forretningsmæssige spørgsmål.

Advokat Hellerup København

Advokat Michael Kauffmann påtager sig et begrænset antal sager inden for sine fokusområder for udvalgte klienter.


Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

Advokatkontor lobby
Ansvarlig indehaver er Michael Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer.       

 

  • Mat. student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokatfuldmægtig og advokat hos Hjejle, Gersted og Mogensen 1983-1987
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987.
  • Møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2019

Advokatkontor Hellerup København'

For yderligere oplysninger kontakt:

advokat (H) Michael Kauffmann
administrator, advokatsekretær Josephine W. Månsson
advokatsekretær, bogholder Christine Forslund
på tlf. 33 15 93 15. Telefontid mellem kl. 9-15. Udenfor telefontid bedes man kontakte os på advokat@kauffmann.dk.

Advokat (H) Peter Rud var tidligere tilknyttet advokatvirksomheden som konsulent og mediator, men nu gået på pension.

Advokat Michael Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Vi er ansvarsforsikret i HDI Danmark under policenummer 1560865515214003 for op til 2,5 millioner DDK. I særlige tilfælde kan forsikringsdækningen hæves efter nærmere aftale. Kontakt os, hvis sagsgenstanden overstiger 2,5 mio. kr.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.

__________________________________________________________________

Advokatfirmaets har klientkonti i Danske Bank A/S  og Jyske Bank A/S.
 
Garantifond:
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
 
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Lovvalg og værneting:
Advokatfirmaets rådgivning og virksomhendes forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Prisoplysning:
Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der udgangspunkt i timeforbrug, men også til sagens art, kompleksitet og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. I visse tilfælde efter advokatfirmaet vurdering, afregnes evt. efter landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor advokat Michael Kauffmann er beskikket af fx Flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller kriminalretten, vil salæret blive fastsat i overenstemmelse med tilkendt salær, hvis der ikke er aftalt eller bestemt andet.

Forsikring, retshjælp m.v.
Klienten bør altid undersøge, om klienten har en forsikring, som evt. dækker retshjælp og/eller søge fri proces. Hvis der er dækning, bør klienten underrette advokatkontoret herom, eller drøfte spørgsmålet med advokatkontoret.

Indsigelser:
I tilfælde af indsigelser bedes klienten kontakte advokatfirmaet med henblik på at søge sagen afklaret og løst i mindelighed. Kan dette ikke lade sig gøre, kan klienten kontakte Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 K. Kontakt advokat Michael Kauffmann, hvis der er spørgsmål. E-mail: michael@kauffmann.dk
https://www.advertise.dk/listing/advokat-michael-kauffmann/

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk