Fagområder - Juridisk bistand


Erhvervsjura

  • Køb og salg af virksomhed, forretning og restauration.
  • Virksomhedsomdannelse, fusion, salg eller nedlægning.
  • Ansøgning om næringsbrev, alkoholbevilling og godkendelse af drift m.v.
  • Kontakt til myndigheder m.v.

Privatretlige problemstillinger

Familieretlige spørgsmål, herunder f.eks. testamente, ægtepagt, særeje, skilsmissesæreje, samejekontrakt, sager om ægteskab og forældremyndighed m.v.
                                                                                                                                                                   Køb af bolig

Herunder ejerlejlighed, hus eller sommerhus. Indhent et tilbud på bistand i forbindelse med ejendomskøb, inklusiv formøde inden underskrift, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, evt. pantebreve, anmeldelse til kommune og tinglysning - alt under under advokatansvarsforsikring.                                                                                                                                                                                              
Ejendomsadministration

Vi administrerer 20 ejendomme med godt 50 enheder for udvalgte klienter. Indhent gerne tilbud.

Inkasso

Effektivt og hurtigt. Indhent et pristilbud.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.


Kontakt advokat Michael von Kauffmann for yderligere information. Telefon 33159315. E-mail: advokat@kauffmann.dk
Advokat Michael von Kauffmann, beskikket forsvarer for T

Resumé T, der drev restaurationsvirksomhed, var tiltalt for overtrædelse af skaffelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skatter ved at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgerelsen for 1994 og 1995 at reagere på den of de kommunale skatfemyndigheder for lavt ansatte indtægt for de nævnte Or, for hvilke T ikke havde indsendt selvangivelser, og hvor indtægten for 1994 var skønsmæssigt ansat til 300.000 kr., men skulle have været 758.643 Icr., og for 1995 var skønsmæssig ansat til 400.000 kr, men skulle have været 1.137.143 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget 635.436 kr. i skatter. T var tillige tiltalt for overtrædelse of momslovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige afgift ved at have afgivet urigtige oplysninger om omsætningen i sin virksomhed, hvorved salgsmomsen var for lidt angivet med 137.000 kr. for 1994, 157.985 kr. for 1995, 106.312 kr. for 1996 og 25.749 kr. i første kvartal 1997, i alt 427.546 kr. Efter bevisførelsen for landsretten herunder bla. vidneafhøringen om ekspeditionen og udsendelsesproceduren vedrørende årsopgørelserne fandt landsretten i modsætning til byreffen T skyldig i den reiste tiltalte vedrørende skatteforholdet, og den fandt ogsâ efter bevisførelsen for landsretten T skyldig efter anklageskriffet vedrørende momsforholdet. T blev straffet med en ubetinget fængselsstraf pO 6 måneder og en tillægsbøde på 1.050.000 kr. Reference(r) Momsloven § 81, stk. 3, f. stk. 1 Skattekontrolloven § 16, stk. 3, (f. stk. 1, nr. 1, Straffeloven § 50, stk. 2 østre Landsrets dorn af 22. anuar 2001, 22. afdeling, S-3193-00 Afsagt of andsretsdornmerne: Black, Hedegaard Madsen og Benedikte Tegldal Parter: Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael von Kauffmonn e.o.) Slagelse Byrets dorn of 30. august 2000 , SS 590/00 Denne sag er behandlet med domsmænd Anklageskrift 15. moI 2000 er modtaget den 16. mai 2000, og er berigtiget under domsforhandlingen. T er tiltalt for overtrædelse of Skaffekontrollovens § 16, stk. 3, If. stk. 1 ved med forsæt til skaffeunddragelse at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen of årsopgørelsen for 1994 og 1995 at reagere på for lavt ansat indtægt, der of ... Kommune var skønsmæssigt ansat, idet tiltalte ikke selv havde indsendt selvangivelser, for 1994 var indtægten skønsmæssigt skønnet til kr. 300.000,- men skulle have været kr. 758.643,- og i 1995 var den skønnet fil kr. 400.000,- men skulle have været Icr. 1.137.143,-, hvorved det offentlige blev unddraget skaffebetaling med kr. 635.436-. 2. Momslovens § 81, stk. 3, f. stk. 1, nr. i ved med forsæt til mornsunddragelse at have afgivet urigtige oplysning om omsætningen i sin restauration ..., hvorved saigsmomsen var for lidt angivet med kr. 137.000,- for 1994, kr. 157.985,-for 1995, kr. 106.31 2,- for 1996 og kr. 25.749,-i første kvartal 1997,1 alt kr. 427.546,-. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frìhedsstraf samt om tillægsbøde i medfør of straffelovens § 50, stk. 2 på ikke under 1.050.000,- kr. Tiltalte er ikke tidligere straffet. Tiltalte har nægtet sig skyldig. Der er under sagen afgivet forklaring of tiltalte og vidneforklaring af HA, og Told- og Skatteregionen. Forklaringerne er gengivet i retsbogen. Der har været fremlagt diverse bilag fra skatte- og afgiftsmyndighederne. Det fremgår heraf bla., at årsopgørelser nr. 1 for 1994 og 1995 -som følge of manglende selvangivelser -med takserede virksomhedsoverskud skulle være udskrevet 9.10.1995 og 2.12.1996. Tiltaltes erhvervsmæssige omsætning er skønsmæssigt forhølet med 550.000 kr. og 631.940 kr. i forhold til det takserede for henholdsvis 1994 og 1995, hvorefter overskuddet cf virksomheden udgør de i anklageskriftet nævnte beløb. De 550.000 kr. og 631.940 kr, svarer til konstaterede afstemninqsdifferencer mellem tiltaltes bogføring og kassekrediffen. Som begrundelse for de skønsmæsige ansættelser henvises til ufyldestgørende regnskabsgrundlag, konstaterede uregelmæssigheder og afvigelser, herunder den lave bruttoavonce. Afgørelserne er ikke påklaget of tiltalte. For 1996 blev der ikke konstateret nogen skatteansvorspôdrogende difference i forhold til def tokserede virksomhedsoverskud. Momsforhølelserne for 1994, 1995, 1996 og 1. kvartal 1997 er beregnet som 25 % af den udeholdte omsætning. Afgørelserne er ikke påklaget af tiltalte. Der har under sagen været udarbeldef personundersøgelse. Heri anføres det bl.a., at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom, herunder til at udføre samfundstjeneste. Rettens bemærkningj Ad forhold 1. Tiltalte har forklaret, at han ikke har modtaget årsopgørelser for 1994 og 1995 med de foretagne toksotianer. Af oplysningerne i sagen fremgår det kun, at disse årsopgerelser (nr. 1) skulle være udskrevet henholdsvis 9.10.1995 og 2.12.1996, men ikke hvornår og til hvilken adresse de er udsendt, og hvem der har gIort det. I mangel of nærmere og mere sikre oplysninger på disse i relation til skattelcontrolloven afgørende punkter findes det ikke i så alvorlig sag bevist alene med henvisning til myndighedernes normale udsendelsesprocedure og så lang tid efter, at årsopgørelserne er kommet frem til tiltalte, og han dermed skulle have tilsidesat sin pligt til at underrette skattemyndighederne om de for lave ansættelser. Efter det anførte frifindes tiltalte derfor i dette forhold. Ad forhold 2. Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes mangelfulde regnskabsmateniale og de konstaterede uregelmæssigheder lægges det til grund, at myndighederne har været berettiget til at forhøle momstilsvaret med de i anklageskriftet anførte beløb, der ikke er påklaget of tiltalte. Som følge heraf findes tiltalte forsætligt at hove opgivet urigtige oplysninger om sin omsætning for at unddrage statskassen afgift og er dermed skyldig i overtrædelse of momslovens § 81, stk. 3, If. stk. 1, nr. i. Ingen del of kravene kan, som det er gjort gældende of forsvareren, anses for forældede, idet momsunddragelserne er ensartede og udøvet kontinuerligt, hvorfor de må betragtes som en helhed, Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 425,000 kr, med forvandlingsstrof of hæfte i 60 dage, if. momslovens § 81, stk. 3,jf. stk. 1, nr. 1, og straffelovens § 50, stk. 2. Under hensyn til sagens karakter og omfang samt tiltaltes gode personlige forhold findes en betinget dorn med vilkår om somfundstjeneste som nedenfor bestemt at kunne finde anvendelse, If. straffelovens § 62, f. § 56, stk. 2. Thi kendes for ret: Tiltalte T skal straffes med fængsel 3 måneder. Fuldbyrdelsen of straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse of at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden og at tiltalte udfører samfundstjenste i 60 timer indenfor en længstetid på 6 måneder, i hvilken periode tiltalte undergives tilsyn of Kriminalforsorgen. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr. Forvandlingsstroffen for tillægsbeden er hæfte i 60 dage. Sagens omkostninger, herunder salæret p6 23.000 kr. med tillæg of 25 % moms til den beskikkede forsvarer, advokat Michael V. Kauffmann, skal betales of tiltalte og statskassen hver med halvdelen. østre Landsrets dorn af 22. januar 2001, 22. afdeling, S-31 93-00 Slagelse Rets dorn of 30. august 2000 (55 590/00) er anket of anklagemyndigheden til domfældelse efter onklageskriftet således som det i forhold 2 er berigtiget under domsforhandlingen, samt til skærpelse. T har ariket med påstand om frifindelse. Der er i landsretten afgivet forklaring of tiltalte og vidnet AH., der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten. Forkiaringerne fremgår of retsbogen. Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring of vidnerne BH. og T.l. Forkiaringerne fremgår of retsbogen. Ad forhold 1 Efter bevisførelsen for landsretten, hvorunder vidnerne B.H. og TI. detalleret har forklaret og redegiort for ... Kommunes ekspedition og udsendelsesprocedure vedrørende årsopgørelserne for 1994 og 1995, finder landsretten det godtgjort, at de omhandlede årsopgørelser er afsendt henholdsvis den 30. oktober 1995 og den 16. december 1996, og umiddelbart efterfølgende modtaget of tiltalte på adressen ........ Landsretten har herved tillige henset til, at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver anledning til begrundet tvivl om, at opgørelserne er afsendt i overensstemmelse med den tilrettelagte forseridelsesprocedure sammenholdt med, at det efter vidneforklaringerne kan lægges til grund, at kommunen ikke har modtaget returpost fra tiltalte, der først under byretssagen er fremkommet med den indsigelse, at han ikke skulle have modtaget årsopgørelserne, herunder de tidligere fremsendte foreløbige ansættelsesforslag for årene 1994 og 1995. Henset til tiltaltes egen forklaring og til de foreliggende oplysninger om den særdeles utilstrækkelige og mangelfulde bogføring, der har vist store uoverensstemmelser med kasserullerne og som har strakt sig over en forholdsvis lang periode, finder landsretten det bevist -efter den skete bevisførelse - at tiltalte forsætligt har gjort sig skyldig i skatteunddragelse for årene 1994 og 1995. Landsretten finder, at kommunen efter de foreliggende oplysninger om de regnskabsrnæssige bilag og det i øvrigt foreliggende dokurnentotionsmoteriale har været berettiget fil at foretage den rent faktiske skalteonsættelse. Tiltalte, der i øvrigt ikke har fundet grundlag for at påklage ansæffelserne, har ikke bestridt beregningsmetoden og de opgjorte toi. På den angivne baggrund findes tiltalte herefter skyldig i anklageskriftets forhold 1, hvorved bemærkes, at det ikke for skyldsspørgsmålets afgørelse kan tillægges betydning, at 1994 årsopgørelsen ikke indeholder oplysninger om eventuel strafsan ktion. Ad forhold 2 Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte af de i dommen anførte grunde er skyldig efter anklogeskriftel. Efter lovovertrædelsernes karakter er der ikke grundlag for at anse nogen of forholdene for forældede. Straffen findes, henset til navnlig omfanget of de begåede lovovertrædelser, passende at kunne fastsættes til fængsel i 6 måneder. Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke på vilkår om samfundstieneste. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.050.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage. Thi kendes for ret: Tiltalte T straffes med fængsel 6 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.050.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Straffen blev bestemt til halvdelen af anklagemyndighedes påsstand. 
 

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk