Erhvervs- og selskabsret - råd til virksomheder

Advokatfirmaet rådgiver om alle generelle erhvervsforhold, herunder i forbindelse med virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelser samt erhvervslivets kontrakter generelt.

Vi kan med dags varsel stifte anparts- og aktieselskaber, samt andre kapitalselskaber, eller foretage ændringer i bestående selskaber, idet vi er autoriseret til on-line at registrere selskaber og foretage ændringer i selskaber direkte i Erhvervsstyrelsen - cvr. registret.

Kontakt advokat Michael von Kauffmann for yderligere information. Telefon 33159315. E-mail: adv@kauffmann.dk
21 DEC 2022
HØJESTERET
Direktør og bestyrelsesformand ikke pålagt konkurskarantæne

Direktøren og bestyrelsesformanden i et selskab blev ikke pålagt konkurskarantæne, idet de ikke havde udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse
Sag BS-34119/2021-HJR og sag BS-34123/2021-HJR
Kendelser afsagt den 21. december 2022
Werner Byg A/S Holstebro under konkurs ved kurator, advokat Flemming Jensen
mod
A
og
Werner Byg A/S Holstebro under konkurs ved kurator, advokat Flemming Jensen
mod
B
 
Kuratoren i konkursboet efter en entreprenørvirksomhed havde indstillet til skifteretten, at der blev indledt sag om pålæg af konkurskarantæne mod direktøren og bestyrelsesformanden i selskabet. Kuratoren henviste særligt til, at selskabet i de sidste ca. to måneder inden konkursen ikke havde indbetalt på selskabets skattekonto, og at selskabet på dagen, hvor der blev indgivet konkursbegæring, havde foretaget betaling ved træk på en kassekredit til en række kreditorer, selv om konkursen på det tidspunkt måtte anses for en realitet.
Særligt angående bestyrelsesformanden henviste kurator til, at hun alene havde været indsat som bestyrelsesformand af formelle årsager, og at hun ikke havde overholdt de forpligtelser, som påhvilede hende efter selskabslovgivningen.
Højesteret pålagde ikke direktøren og bestyrelsesformanden konkurskarantæne. Højesteret foretog en samlet vurdering og lagde vægt på bl.a., at opbygningen af skattegæld og de nævnte betalinger ved træk på kassekreditten ikke under de konkrete omstændigheder kunne anses for groft uforsvarlige forhold. Højesteret bemærkede i den forbindelse bl.a., at forholdene og driften af selskabet i øvrigt ikke havde haft en misbrugslignende karakter.
Særligt angående bestyrelsesformanden bemærkede Højesteret, at proformaregistreringen af hende som bestyrelsesformand ikke i sig selv kunne føre til, at hun skulle pålægges konkurskarantæne. Højesteret lagde vægt på bl.a., at registreringen af hende ikke havde til formål at skjule identiteten på en person, som reelt udøvede bestyrelsesformandens beføjelser, og at registreringen dermed adskilte sig fra mere grove tilfælde af egentlig stråmandsvirksomhed.
Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens kendelser med den ændring, at vederlaget til kurator for sagens førelse for landsretten blev forhøjet til 5.000 kr. med tillæg af moms.
Læs hele kendelsen i sag BS-34119/2021-H

Advokat Michael von Kauffmann (H)

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk